Hellenic Innovation Forum 2017

Πολυσυνέδριο Καινοτομίας

H Ethos Media S.A. και ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός SciCo-Επιστήμη Επικοινωνία, διοργανώνουν το Hellenic Innovation Forum 2017. Το πολυσυνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 & Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Η καινοτομία αποτελεί τον βασικό πυλώνα σχεδιασμού/επίτευξης μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας με προοπτική, ανταγωνιστικότητα και διεθνή εμβέλεια. Κατά το σκεπτικό αυτό, το πολυσυνέδριο καινοτομίας γίνεται με την προσδοκία ότι η ζύμωση που θα προκληθεί, φέρνοντας κοντά τους εκφραστές νέων καινοτόμων ιδεών, τους φορείς που ρυθμίζουν το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο, καθώς και τους εκπροσώπους ιδιωτικής και δημόσιας χρηματοδότησης και επιχειρηματικότητας, θα συμβάλλει μεσοπρόθεσμα στη δυναμική αναδιάρθρωση και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Όραμα

Η καθιέρωση του «Hellenic Innovation Forum» (HIF17) ως πολυσυνεδριακού θεσμού που θα χρησιμεύει ως μόνιμο βήμα ανάδειξης και προώθησης της καινοτομίας, καθώς και της ανάπτυξης συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ των μερών του τριγώνου «Θεσμικοί Παράγοντες – Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα – Επιχειρηματικός Κόσμος».

Σκοπός του Συνεδρίου

Να αναδείξει τις πρόσφατες καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν πραγματοποιηθεί και βραβευθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε ποικίλες θεματικές ενότητες.

Να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των τριών μερών του τριγώνου «Θεσμικοί Παράγοντες – Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα – Επιχειρηματικός Κόσμος», προκειμένου να συνδράμει στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εγχώριας υποδομής για την εφαρμοσμένη καινοτομία. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, θα εξεταστούν οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στη μεταφορά τεχνολογίας, η διεθνής εμπειρία που έχει αποκομισθεί σε σχέση με τη λειτουργία κόμβων τεχνολογίας και καινοτομίας (technology & innovation hubs), καθώς και οι προοπτικές χρηματοδότησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Να δημιουργήσει ευκαιρίες και προοπτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής -και όχι μόνο- καινοτομίας με την αξιοποίηση και διαχείριση της επιστημονικής γνώσης και των μηχανισμών & δυνατοτήτων δημιουργίας νέων δικτύων και εναλλακτικών τρόπων στήριξης.

Να προωθήσει ένα νέο, αποτελεσματικό περιβάλλον μεταφοράς τεχνογνωσίας προβάλλοντας τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές σε θεσμικό και ερευνητικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο επιχειρηματικής σύμπραξης.

Nα προσελκύσει εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με ορίζοντα μακροχρόνιας συνεργασίας, στο πλαίσιο μιας δυναμικής στρατηγικής χρηματοδότησης της εγχώριας καινοτομίας.

Να θέσει τα θεμέλια για έναν καρποφόρο διάλογο πάνω στο θέμα της προώθησης της καινοτομίας ως μέσου για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο, η προστιθέμενη αξία και το αντίκτυπο συγκεκριμένα στην κοινωνική διάσταση δεν είναι πλέον περιφερειακού ενδιαφέροντος για τον τομέα της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Science, Technology and Innovation – STI)· Αντιθέτως, αντιμετωπίζεται ως μία εκ των θεμελιωδών κατευθυντήριων παραμέτρων σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της έρευνας και για την προδιαγραφή των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Δομή και Θεματική Περιγραφή του Πολυσυνεδρίου

Το πολυσυνέδριο θα αποτελείται από τις εξής τρεις παράλληλες δράσεις:

 Δράση Α΄ – Κεντρικά Συνέδρια Εφαρμοσμένης Καινοτομίας  

Τετάρτη 1/3/17 – 1η Ημέρα: Κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και τέσσερις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο τα μέρη του τριγώνου της εφαρμοσμένης καινοτομίας: το Θεσμικό Πλαίσιο, την Επιχειρηματική Καινοτομία, την Επιστημονική Έρευνα, καθώς και ένα εξαιρετικής σημασίας τέταρτο θέμα, αυτό του πλαισίου χρηματοδότησης της εφαρμοσμένης καινοτομίας.

Στα πάνελ των συζητήσεων θα συμμετέχουν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό/ερευνητικό  χώρο, από την επιχειρηματική κοινότητα, την πολιτική, τον πολιτισμό με συντονιστές έμπειρους δημοσιογράφους, εξειδικευμένους στο αντικείμενο.

Πέμπτη 2/3/17 – 2η Ημέρα: Κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και θεματικές ομιλίες στις περιοχές καινοτομίας που καλύπτει το συνέδριο.

 Δράση Β΄ – Εταιρικές Παρουσιάσεις Καινοτομίας  

Κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών, παράλληλα με τις εργασίες των κεντρικών συνεδρίων, σε δύο παρακείμενες αίθουσες θα λαμβάνουν χώρα, παρουσιάσεις διάρκειας 1ω:15λ, που θα γίνονται από εταιρείες σε σχέση με καινοτομικά προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν. Θα λάβουν χώρα έξι παρουσιάσεις ανά αίθουσα, ανά ημέρα, οι οποίες θα απευθύνονται σε επαγγελματικό κοινό που θα έχει προσκληθεί από τις ίδιες τις εταιρείες καινοτομίας.

 Δράση Γ΄ – Έκθεση καινοτόμων ιδεών, υπηρεσιών και προϊόντων  

Στον ειδικά διαρρυθμισμένο ανοικτό χώρο μεταξύ των αιθουσών του πολυσυνεδρίου, θα υπάρχουν περίπτερα, διαφόρων διαστάσεων και εμβαδών (4×3, 3×2, 2×2), μεταξύ των οποίων θα περιηγούνται οι επισκέπτες. Ο χώρος αυτός θα λειτουργεί ως έκθεση καιοτόμων ιδεών, δράσεων, προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εκθέτες μπορεί να είναι επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα, ή και ιδιώτες ερευνητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες, υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους στον παραγωγικό και επιχειρηματικό τομέα και σε εν δυνάμει επενδυτές, για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Τιμώμενη χώρα: Ισραήλ

Τιμώμενη χώρα του διημέρου θα είναι το Ισραήλ, μια από τις πρωτοπόρες χώρες στον τομέα της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Η ανάδειξη της καινοτομικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του Ισραήλ θα λάβει χώρα μέσα από εντυπωσιακά εκθέματα και ενημερωτικά περίπτερα, που θα βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο. Επιπλέον, η χώρα θα εκπροσωπηθεί από υψηλόβαθμα θεσμικά και πολιτικά πρόσωπα, καθώς και στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο και τον τομέα του «technology transfer».

Αναλυτική Θεματολογία Κεντρικών Συνεδρίων

 1η Ημέρα  Ανοικτός διάλογος για την καινοτομία & ανάδειξη του τριγώνου: «Ακαδημαϊκή κοινότητα – επιχειρηματικός κόσμος – θεσμικοί παράγοντες»

Σκοπός της πρώτης ημέρας του συνεδρίου είναι η προώθηση της δημιουργίας συμπράξεων στον τομέα της εφαρμοσμένης καινοτομίας και η ανάδειξη του τριγώνου «Ακαδημαϊκή κοινότητα- Επιχειρηματικός κόσμος- Θεσμικοί παράγοντες» ως κλειδιού για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής και όχι μόνο καινοτομίας. Η θεματολογία της πρώτης ημέρας θα περιλαμβάνει:

●  Κεντρικές Ομιλίες (Keynote speakers)

● Στρογγυλό τραπέζι 1: Γνωριμία με τον τομέα της Καινοτομίας: Θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης της καινοτομίας και νέες ευκαιρίες.

● Στρογγυλό Τραπέζι 2: Έρευνα και Καινοτομία: Ένα νέο ελπιδοφόρο μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα.

● Στρογγυλό Τραπέζι 3: Επιχειρηματική καινοτομία: Πώς να αναπτύξεις την καινοτομική ικανότητα της επιχείρησής σου.

●Στρογγυλό Τραπέζι 4: Χρηματοδότηση της Καινοτομίας: Το κρίσιμο συστατικό της επιτυχίας

 2η Ημέρα  «Cutting Edge Innovation Forum»

Σκοπός της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου είναι να αναδείξει καινοτομίες αιχμής, να εμπνεύσει, να ενημερώσει και να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με εξελίξεις που βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από την εποχή τους! Στο συνέδριο θα συμμετέχουν βραβευμένοι ομιλητές που αλλάζουν τα σημερινά δεδομένα στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Οι ομιλίες της ημέρας θα είναι κατανεμημένες ανά θεματική ενότητα και σε κάθε ενότητα θα αντιστοιχούν δύο ομιλίες:

●    Υγεία / Βιοτεχνολογία / Φαρμακευτική
●    Τρόφιμα / Ποτά
●    Ενέργεια
●    Περιβάλλον και Οικιστική Ανάπλαση
●    Πληροφορική / Επικοινωνίες / Κοινωνικά Δίκτυα
●    Εφαρμοσμένη Έρευνα
●    Τουρισμός
●    Μεταφορές

Innovation Hotspots

Μέσα στον εκθεσιακό χώρο του πολυσυνεδρίου θα λειτουργήσουν «Innovation Hotspots», όπου θα υπάρχουν συγκεντρωμένοι εκθέτες ανά θεματική κατηγορία καινοτομίας, κατά το σκεπτικό των ομιλιών της δεύτερης ημέρας του κεντρικού συνεδρίου.

Επιστημονική επιτροπή

α) Η Επιτροπή  αποτελείται από μέλη της ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας διακεκριμένα για την καινοτόμο δράση τους.

β) Αρμοδιότητες της Επιτροπής:
●  Η Επιστημονική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο
●  Eρωτάται  για τη σύνθεση των πάνελ
●  Διαμεσολαβεί για την εξασφάλιση της συμμετοχής διακεκριμένων  ομιλητών (όπου χρειασθεί)
●  Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συμμετέχουν και ως κύριοι ομιλητές στο Συμπόσιο
●  Μέλη της Επιτροπής θα συμμετέχουν και ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής στο Innovation Awards Event που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2017

Σε ποιούς απευθύνεται /

Το κοινό που καλείται να παρακολουθήσει τις κεντρικές ομιλίες, τα στρογγυλά τραπέζια, τις εταιρικές παρουσιάσεις ή να επισκεφθεί τα διάφορα εκθεσιακά περίπτερα είναι ευρέος φάσματος και ενδιαφέροντος με κοινό στόχο: την καινοτομία και τη συμβολή της στον παραγωγικό/ αναπτυξιακό/ δημιουργικό ιστό της Χώρας.

 • Επιχειρηματικός τομέας: Επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων που προέρχονται από τον κλάδο της επιχειρηματικής καινοτομίας ή που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε καινοτομικά προϊόντα/ υπηρεσίες στις περιοχές θεματολογίας που καλύπτονται.
 • Βιομηχανικός τομέας: Στελέχη που δουλεύουν στο τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Βιομηχανιών Φαρμάκων, Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας, Παραγωγής Ενέργειας.
 • Τραπεζικός τομέας: Υψηλόβαθμα στελέχη που εργάζονται στον τραπεζικό τομέα του Investment Banking και αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες σε δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες.
 • Χρηματοδοτικός/Επενδυτικός τομέας: Εταιρείες Κεφαλαίων Επενδυτικών Συμμετοχών (Venture Capital) που αναζητούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων.
 • Κρατικός τομέας: Υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και θεσμικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων επί του κανονιστικού και νομικού πλαισίου που αφορά τις υποδομές ανάπτυξης των κλάδων της Καινοτομίας, της Έρευνας και της Τεχνολογίας.
 • Ακαδημαϊκός/Επιστημονικός τομέας: Ακαδημαϊκοί και επιστήμονες που ασχολούνται με έρευνα αιχμής και επιθυμούν να προωθήσουν τις ιδέες και τις ανακαλύψεις τους στον επιχειρηματικό κόσμο και να εξασφαλίσουν συνεργασίες.
 • Φοιτητές με καινοτόμες ιδέες που επιδιώκουν να γνωρίσουν την αγορά της επιχειρηματικής καινοτομίας και τις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Το κοινό που καλείται να παρακολουθήσει τις κεντρικές ομιλίες, τα στρογγυλά τραπέζια, τα workshops ή να επισκεφθεί τα διάφορα εκθεσιακά περίπτερα είναι ευρέος φάσματος και ενδιαφέροντος με κοινό στόχο: την καινοτομία και τη συμβολή της στον παραγωγικό/αναπτυξιακό/δημιουργικό ιστό της Χώρας.

 • Επιχειρηματικός τομέας: Επιχειρηματίες και Υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων που προέρχονται από τον κλάδο της επιχειρηματικής καινοτομίας ή που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε καινοτομικά προϊόντα/ υπηρεσίες στις περιοχές θεματολογίας που καλύπτονται.
 • Βιομηχανικός τομέας: Στελέχη που δουλεύουν στο τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Βιομηχανιών Φαρμάκων, Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας, Παραγωγής Ενέργειας.
 • Τραπεζικός τομέας: Υψηλόβαθμα στελέχη που εργάζονται στον τραπεζικό τομέα του Investment Banking και αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες σε δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες.
 • Χρηματοδοτικός/Επενδυτικός τομέας: Εταιρείες Κεφαλαίων Επενδυτικών Συμμετοχών (Venture Capital) που αναζητούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και μεθόδων.
 • Κρατικός τομέας: Υψηλόβαθμα στελέχη φορέων και θεσμικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων επί του κανονιστικού και νομικού πλαισίου που αφορά τις υποδομές ανάπτυξης των κλάδων της Καινοτομίας, της Έρευνας και της Τεχνολογίας.
 • Ακαδημαϊκός/Επιστημονικός τομέας: Ακαδημαϊκοί και επιστήμονες που ασχολούνται με έρευνα αιχμής και επιθυμούν να προωθήσουν τις ιδέες και τις ανακαλύψεις τους στον επιχειρηματικό κόσμο και να εξασφαλίσουν συνεργασίες.
 • Φοιτητές με καινοτόμες ιδέες που επιδιώκουν να γνωρίσουν την αγορά της επιχειρηματικής καινοτομίας και τις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.