Δρ Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

H Δρ Εύη Σαχίνη είναι Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την τεκμηριωμένη διάθεση και αξιοποίηση του ελληνικού γνωσιακού κεφαλαίου.

Ως Διευθύντρια του ΕΚΤ ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας τεκμηρίωσης και συστηματικής έκδοσης των δεικτών που απεικονίζουν την ερευνητική, αναπτυξιακή και καινοτομική (ΕΤΑΚ) δραστηριότητα στην Ελλάδα. Συνετέλεσε δε καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου για τη συσσώρευση και ενιαία αναζήτηση του ελληνικού ψηφιακού γνωσιακού κεφαλαίου.

Είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με σπουδές στις οικονομικές επιστήμες και με 25ετή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε φορείς δημοσίου συμφέροντος με επιχειρησιακό/αναπτυξιακό χαρακτήρα. Είναι εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ ως εμπειρογνώμων σε θέματα μέτρησης της δραστηριότητας ΕΤΑΚ και ανάπτυξης νέων δεικτών που αποτιμούν την πρόοδο και τα αποτελέσματα ΕΤΑΚ. Διετέλεσε εμπειρογνώμων και εθνική εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα έρευνας & καινοτομίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Υπήρξε Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).